اکتبر 10, 2020
آمار خرید و فروش دوچرخه

نقدی بر گزارش دیوار از ” دوچرخه ‌دوست‌ ترین شهرها “

اخیرا دیوار گزارشی مبتنی بر داده های آماری استخراج شده از پلتفرم خودش در خصوص میزان آگهی های خرید و فروش دوچرخه منتشر نموده است و ما در این مقاله برای بهتر شدن کیفیت گزارشاتی از این دست آنرا نقد نموده ایم.