جولای 13, 2020
دوچرخه در کشورهای حوزه بالتیک

فرهنگ دوچرخه سواری در کشورهای حوزه بالتیک

امروزه کشورهای پیشرفته سعی دارند فرهنگ دوچرخه سواری را دوباره رواج دهند. رواج دوچرخه سواری نیازمند فرهنگ سازی می باشد که کشورهای حوزه بالتیک در این زمینه موفقیت بیشتری داشته اند