اولین رویداد


اولین رویداد رسمی دوچرخه در این تاریخ در اینجا برگزار می گردد

درباره رویداد


مکان :

مسافت :

ارتفاع :

آدرس :

تلفن :

مشخصات :

وسایل مورد نیاز :

هدف :