جذب سرمایه 12.5 میلیون یورویی VanMoof برای موفقیت دوچرخه برقی