انیمیشن رکاب زنان کوهستان، اهمیت فرهنگ سازی به استفاده از دوچرخه در ژاپن